Sejarah Penubuhan

 

Perbendaharaan Negeri Kedah Darul Aman mula beroperasi dengan tertubuhnya Perbendaharaan Negeri pada 3 Ogos 1905 dan ditempatkan di Balai Besar, Alor Star. Pegawai Perbendaharaan Negeri yang pertama bernama Syed Abdullah Al Mahdali dan beliau berada di bawah kuasa Pegawai Kewangan Negeri iaitu En. W.J. Williamson. Perbendaharaan Negeri memainkan peranan penting dalam era pra merdeka bagi menyediakan perkhidmatan pengurusan kewangan dan pengendalian perakaunan Kerajaan Negeri.

Pada Tahun 1909, Perbendaharaan Negeri dipindahkan ke bangunan yang pada masa sekarang menempatkan Balai Seni Negeri. Dalam tahun 1972 ia dipindahkan ke Bangunan Wan Mat Saman . Menjelang tahun 1981 ia dipindahkan pula ke Bangunan Sultan Abdul Halim dan ditempatkan di tingkat 11 bangunan tersebut . Pada tahun 1995 ianya dipindahkan ke Wisma Negeri hinggalah ke hari ini.

Pada tahun 2003 penyusunan semula struktur organisasi Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Kedah telah dilaksanakan. Penyusunan semula tersebut telah dimantapkan lagi dengan kelulusan perjawatan oleh JPA mengikut waran perjawatan yang telah berkuatkuasa mulai Januari 2004. Selepas penyusunan semula tersebut, struktur organisasi Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri adalah  seperti berikut :-

Seksyen Khidmat Pengurusan

 • Unit Pengurusan  
 • Unit Kewangan 
 • Unit Teknologi Maklumat

Seksyen Pengurusan Kewangan

 • Unit Belanjawan
 • Unit Analisa dan Pemantauan Pelaburan
 • Unit Perolehan  
 • Unit Hasil

Seksyen Pengurusan Perakaunan

 • Unit Perkhidmatan dan Operasi Perakaunan
 • Unit Naziran dan Khidmat Perundingan
 • Unit Perakaunan dan Pengurusan Kewangan
 • Unit Pengurusan Dana dan Terimaan

Fungsi Jabatan

 
PENGURUSAN KEWANGAN

Belanjawan

 • Menyediakan surat pekeliling belanjawan 
 • Membuat pemeriksaan dan memperakukan perbelanjaan-perbelanjaan tahunan mengurus, pembangunan dan hasil agensi-agensi kerajaan dan Badan-badan Berkanun Negeri 
 • Mengurus dan menyediakan proses penyediaan belanjawan tahunan untuk kelulusan MMK dan DUN dan buku belanjawan tahunan 
 • Mengurus tuntutan pemberian-pemberian dan bantuan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri 
 • Memperakukan permohonan peruntukan baru, peruntukan tambahan, pindah peruntukan tambahan, pindah peruntukan dan menyedia kertas-kertas MMK dan Dewan 
 • Menyelia pengeluaran semua waran 
 • Menyelia dan mengkaji prestasi perbelanjaan mengurus dan pembangunan agensi-agensi kerajaan dengan menyediakan laporan untuk pertimbangan pihak atasan 
 • Mengkaji, menyelia dan memperakukan permohonan perjawatan dari agensi serta menganggotai Jawatankuasa Naziran perjawatan negeri 
 • Menyelia pinjaman Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Negeri kepada Badan-badan Berkanun 
 • Memantau peruntukan pinjaman Kerajaan Negeri dan berkaitan dengan Badan Berkanun dengan Kerajaan Negeri 
 • Menyelia pengurusan hasil agensi-agensi Kerajaan Negeri 
 • Menganalisa maklumat mengenai hasil-hasil agensi-agensi Kerajaan Negeri dan membuat jangkaan hasil Kerajaan pada masa akan datang 
 • Mengkaji untuk meningkatkan kutipan hasil Kerajaan Negeri 
 • Mengkaji prestasi kewangan Kerajaan masa ke semasa 

 

Perolehan & Pengurusan Aset

 • Pemantauan aktiviti Pengurusan Perolehan dan Aset Jabatan-jabatan Negeri dari segi pelaksanaan dasar prosedur 
 • Memproses permohonan kelulusan khas aset 
 • Memproses permohonan perlantikan perunding dan perlanjutan tempoh kontrak 
 • Memproses permohonan tandatangan surat setuju terima dan dokumen kontrak 
 • Memproses permohonan tawaran khas bumiputera 
 • Memproses permohonan perlantikan dan pertukaran pengerusi jawatankuasa sebutharga 
 • Memproses permohonan pelupusan aset, permohonan hapuskira dan kehilangan termasuk mengemukakan kuiri dan menyediakan kertas perakuan 
 • Memantau dan menyelaras pelaksanaan modul aset melalui SPEKS 
 • Memberi khidmat nasihat, latihan dan naziran berkaitan Perolehan dan Aset

 

Analisa Pemantauan Pelaburan

 • Merancang, mengawal dan menyelenggarakan urusan pelaburan dan rekod-rekod perakaunan pelaburan dan rekod-rekod perakaunan pelaburan bagi Kerajaan-kerajaan Negeri dan anak-anak syarikat Kerajaan Negeri, terutamanya Menteri Besar Incorporated (MBI) 
 • Mengkaji dan memantau pelaburan yang dibuat oleh agensi-agensi Kerajaan Negeri serta memberi laporan/pandangan kepada pihak pengurusan bagi mempertingkatkan lagi ketelusan dan kemantapan pengurusan kewangan dan perakaunan di semua agensi bersangkutan pelaburan 
 • Membantu pihak pengurusan dalam membuat keputusan mengenai pelaburan bagi peruntukan kerajaan-kerajaan negeri serta anak-anak syarikatnya 
 • Mengumpul maklumat dan mengemukakan analisis kewangan serta daya maju sesuatu pelaburan untuk dikemukakan bagi pertimbangan kerajaan negeri 
 • Memperkemas dan mempertingkatkan lagi kawalan ke atas semua pelaburan yang dijalankan oleh Kerajaan-kerajaan Negeri dan semua agensi-agensinya supaya urusan pemantauan pelaburan dibuat dengan lebih rapi dan tersusun 
 • Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Pelaburan Negeri 

 

Hasil

 • Menyelaras dan memantau kutipan hasil negeri 
 • Merancang usaha-usaha untuk meningkatkan hasil negeri 
 • Mencari sumber baru hasil negeri 
 • Menyediakan penyata dan laporan kewangan hasil 
KHIDMAT PENGURUSAN

Pentadbiran & Pengurusan Sumber Manusia

 

Pentadbiran

 • Pengurusan Keselamatan Pejabat dan kebersihan 
 • Pengurusan surat-menyurat dan sistem fail 
 • Pengurusan penyenggaraan kenderaan 
 • Pengurusan penerbitan buku laporan tahunan jabatan 
 • Pengurusan kajian pelaksanaan pengkomputeran jabatan 
 • Pengurusan perlaksanaan ISO 9000 
 • Pengurusan Mesyuarat Pengurusan 
 • Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun, Majlis bersama Jabatan dan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan

 

Sumber Manusia

 • Pengurusan perjawatan perkhidmatan dan kenaikan pangkat 
 • Pengurusan penyediaan rekod perkhidmatan dan cuti anggota jabatan 
 • Pengurusan proses tindakan tatatertib anggota jabatan 
 • Penyediaan kertas-kertas persaraan anggota jabatan 
 • Pengurusan penyediaan penyata perubahan gaji anggota jabatan 
 • Pengurusan penyediaan sokongan kenaikan gaji tahunan anggota jabatan 
 • Pengurusan penyediaan sasaran kerja tahunan dan laporan penilaian prestasi anggota jabatan 
 • Pengurusan Panel Pergerakan Gaji Jabatan dan Urusetia PPG 
 • Pengurusan pengemaskinian data maklumat personal SISPEN Jabatan 
 • Merangka jadual program latihan/kursus 
 • Pengurusan pengambilan lantikan dan lanjutan tempoh perkhidmatan kakitangan sementara 
 
 
Pengurusan Kewangan & Pemantauan Audit
 
 
Permohonan Jabatan Negeri mengenai :
 • Pengurusan kelulusan permohonan pinjaman kenderaan 
 • Pengurusan tuntutan permohonan pinjaman komputer 
 • Pengurusan kelulusan permohonan pendahuluan diri 
 • Pengurusan kelulusan permohonan pelupusan/hapuskira 
 • Pengurusan kelulusan permohonan di bawah A.P. 100 (a) dan Akta Acara Kewangan 
 • Pengurusan kelulusan permohonan pembelian luar kontrak 
 • Pengurusan kelulusan permohonan pengecualian tender/sebutharga 
 • Pengurusan penyediaan rekod-rekod pinjaman kenderaan/komputer/pendahuluan diri 
 
 
 Kewangan Jabatan :
 • Pengurusan penyediaan belanjawan tahunan dan perbelanjaan tambahan jabatan 
 • Pengurusan kawal peruntukan jabatan 
 • Pengurusan Penyeliaan pembelian peralatan dan keperluan jabatan 
 • Urusetia Jawatankuasa Pembuka sebutharga jabatan 
 • Pengurusan penyediaan gaji bulanan anggota jabatan 
 • Pengurusan baucer-baucer pembayaran barangan, bekalan tuntutan perjalanan, elaun lebih masa dll 
 • Pengurusan pengeluaran pesanan tempatan dan penyediaan buku vot jabatan 
 • Pengurusan kelulusan pembelian kontrak 
 • Pengurusan bekalan pengecualian sebutharga 
 
 
Audit :
 • Pengurusan penyediaan memorandum tahunan laporan KAN dan maklumbalas jabatan-jabatan terhadap syor PAC 
 • Urusetia Penyelaras
 • Keutuhan Negeri Pengurusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Negeri 
 • Penyelarasan maklumbalas kewangan Mesyuarat JPM, Parlimen, MMK, Mesyuarat Perhubungan Menteri Besar dll
 
 
Unit Komputer
 • Bertanggungjawab ke atas Unit Komputer Perbendaharaan Negeri 
 • Memastikan operasi komputer dijalankan dengan lancar di dalam prosesan dokumen input, pengemaskinian data 
 • Penyelenggaraan perkakasan 
 • Mengkaji sistem dan program sedia ada dan laksanakan pembaharuan dari masa ke semasa 
 • Menyediakan spesifikasi fungsi bagi sistem perakaunan baru/ pengubahsuaian program 
 • Bertanggungjawab kepada perlaksanaan Sistem Perakaunan Standard Kerajaan (SPEKS) 
PENGURUSAN KEWANGAN

Perkhidmatan & Operasi

 • Bertanggungjawab ke atas kelancaran Operasi Bahagian Perbendaharaan iaitu meliputi Unit Semakan, Unit Gaji dan Unit Bayaran 
 • Meluluskan baucer-baucer bayaran dan baucer jurnal 
 • Menjawab semua teguran audit yang berkaitan dengan Unit Semakan, Unit Gaji dan Unit bayaran 
 • Penguatkuasaan Peraturan Cukai Hiburan Kerajaan Negeri 
 • Memberi khidmat nasihat kepada jabatan-jabatan negeri mengenai tatacara pengurusan dan penyediaan tugas-tugas semak, bayaran dan gaji 
 • Mengurus proses menghapus kira baucer, dokumen dan mesin elektrik 
 • Menyelia pungutan hasil seperti simpanan tetap, cukai hiburan, cek-cek gaji 
 • Mengurus kaunter 
 • Menyediakan draf gazet deposit 
 • Menerima pungutan cukai hiburan, mengurus surat pengecualian cukai hiburan dan penyata penyesuaian cukai hiburan 
 • Menyediakan baucer bayaran pengembalian balik cukai hiburan kepada FINAS 
 • Menyediakan anggaran perbelanjaan Bahagian Perbendaharaan 
 • Menerima, menyemak, daftar surat/cek harian 
 • Membuka fail-fail 

 

Akaun

 • Bertanggungjawab ke atas Unit Akaun dan Unit Audit Tunai 
 • Menyediakan Laporan Penyata Kewangan Tahunan Kerajaan Negeri 
 • Menyediakan laporan baki bank/tunai harian dan Laporan Prestasi Kewangan Negeri 
 • Menjawab teguran-teguran yang berkaitan dengan Penyata Kewangan Negeri, Laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negeri  bagi Unit Akaun/Audit Tunai 
 • Bertanggungjawab ke atas urusan penyediaan dan penyelenggaraan akaun-akaun serta urusan-urusan yang berkaitan dengannya 
 • Menyediakan Pekeliling Penutupan Akaun Tahunan Perbendaharaan dan Penyediaan Kod Akaun Tahunan Kerajaan Negeri 
 • Mengurus kerja-kerja penyesuaian Bank Terimaan/Bayaran 
 • Mengurus permohonan pemusnahan buku akaun dan dokumen kewangan-kewangan  (A.P. 150) dari jabatan-jabatan negeri 

Visi, Misi & Objektif

 

Visi Jabatan

 • Untuk menjadi sebuah agensi pengurusan kewangan dan perakaunan sektor awam yang unggul.

Misi Jabatan

 • Memaksimumkan hasil dan mengoptimumkan perbelanjaan bagi meningkatkan pembangunan negeri dan kesejahteraaan rakyat melalui kecekapan dan keberkesanan pengurusan kewangan negeri.

Objektif Jabatan

 • Memastikan Dasar Pengurusan Kewangan Negeri Kedah dilaksanakan dengan teratur dan mematuhi peraturan kewangan semasa meliputi pengurusan belanjawan, pelaburan, hasil dan perolehan.

 • Memastikan Operasi Pengurusan Perakaunan Negeri Kedah mematuhi tatacara kewangan yang berkuatkuasa meliputi perkhidmatan dan operasi perakaunan, naziran dan khidmat perundingan, perakaunan dan pengurusan kewangan serta pengurusan dana dan terimaan